Οροι Χρήσης

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θεσπίστηκαν και η ιστοσελίδα www.euromarketequip.gr  παρέχεται από την εταιρεία EUROMARKET ΑΦΟΙ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ Ε.Π.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει Αχαΐας 3, Κηφισιά. Όλες οι αναφορές σε πρώτο πρόσωπο στους παρόντες αναφέρονται στην Εταιρεία.

__

  1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι») καθορίζουν τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «η «Iστοσελίδα»), ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία αυτής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1.2. Η από μέρους σας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται κατωτέρω και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους Όρους αυτούς.

1.3 Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES 

1. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να κάνει χρήση ορισμένων εντελώς τεχνικά απαραίτητων για την λειτουργία της Ιστοσελίδας cookies. Τα cookies αυτά σύμφωνα με το Ν.3741/2006 και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξαιρούνται από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίησης της σύνδεσης στην Ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Τέτοια cookies είναι cookies που είναι  απαραίτητα για την αναγνώριση ή/ και τη διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή ο χρήστης κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας, cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, cookies που εγκαθίστανται  με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, cookies  με πολυμεσικό περιεχόμενο κ.λπ


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.1. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα προϊόντα και υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά και εικόνες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμων περί εμπορικών σημάτων, προσωπικών δεδομένων.

3.2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά, πηγαίους κώδικες και σε κάθε άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό φωτογραφιών και γραφικών) ανήκουν στην Εταιρεία ή στους δικαιοπαρόχους της. Εκτός αν άλλως ρυθμίζεται εκ των παρόντων, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή χρήση αποσπασμάτων ή των εμπορικών σημάτων  και των λογότυπων από την Ιστοσελίδα για εμπορικό ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Εάν παραβείτε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας καταργείται αυτόματα και οφείλετε να καταστρέψετε αμέσως όλα τα δεδομένα ή/και αποσπάσματα αυτών, που έχετε τυχόν κατεβάσει ή εκτυπώσει από την Ιστοσελίδα μας.

3.3. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας μας, δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή να περιληφθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ή υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας. Επιφυλασσόμεθα δε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας το οποίο δεν περιλαμβάνεται και δεν μας παραχωρείται ρητώς με τους παρόντες.4 ΓΕΝΙΚΑ

4.1 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

4.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.